โอม ค็อกเทล แจง 3 เรื่อง ทำชื่อเสียงวงเสียหาย เตรียมดำเนินการตามกฎหมาย

โอม ค็อกเทล แจง 3 เรื่อง ทำชื่อเสียงวงเสียหาย เตรียมดำเนินการตามกฎหมาย

โอม ค็อกเทล แจง 3 เรื่อง ทำชื่อเสียงวงเสียหาย เตรียมดำเนินการตามกฎหมาย ล่าสุด (8 มิ.ย.) โอม ค็อกเทล หรือ ปัณฑพล ประสารราชกิจ นักร้องนำของวงร็อกรุ่นใหญ่แห่งวงการเพลงไทย ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กหลักของวง Cocktail แจงละเอียดถึง 3 ประเด็นที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของวง ทั้งเรื่องถูกยกเลิกงานคอนเสิร์ตที่ถูกยกเลิกโดยที่แฟนเพลงยังไม่ได้รับเงินค่าบัตรคืน รวมถึงโอม ค็อกเทล ที่ถูกนำชื่อและรูปไปแอบอ้าง โดยโอมได้ชี้แจงว่าในขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน เพื่อเตรียมดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมด ความว่า

“สวัสดีครับ มีเรื่องจำเป็นขอแจ้งให้ทุกท่านทราบครับ

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางวงได้รับแจ้งเรื่องอันเกี่ยวข้องกับสมาชิกของวงทั้งสิ้นสามเรื่อง โดยแต่ละเรื่องทำให้ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของวงได้รับความกระทบกระเทือนเสียหาย จึงขอชี้แจงรวมกันในคราวเดียวทั้งหมดในนี้ ในฐานะคำเตือนต่อผู้กระทำความผิด และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว โดยจะชี้แจงเรียงตามลำดับความสำคัญของเรื่องดังนี้ครับ

กรณีคอนเสิร์ต Dark Souls ที่แต่เดิมจะจัดขึ้นในวันที่15 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบว่างานดังกล่าวเป็นงานที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งว่าจ้างให้วงไปทำการแสดงตามปกติงานจ้างที่วงรับจ้างอยู่ทั่วไป (แสดงเป็นเวลา 1 ช.ม.) มิใช่งานในลักษณะคอนเสิร์ตใหญ่ หรือที่มีลักษณะจำเพาะพิเศษ

ทาง GMM Grammy ต้นสังกัดได้เข้าทำสัญญากับกลุ่มบุคคลดังกล่าว (จากนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”) และรับเอามัดจำมาเป็นประกัน (มิได้เป็นการชำระราคาเต็มจำนวน) ตามรูปแบบของสัญญาตามปกติซึ่งหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นโดยมิใช่ความผิดของศิลปิน หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ ทางต้นสังกัดมีสิทธิที่จะริบมัดจำตามสัญญา เนื่องจากศิลปินจำเป็นที่จะต้องกันคิวงานเอาไว้ให้โดยมิอาจรับงานอื่นใดในวันนั้นได้อีก

ต่อมาเมื่อใกล้ถึงกำหนดงาน ทางผู้ว่าจ้างได้แจ้งผ่านต้นสังกัดมาว่าบัตรขายได้ไม่ดีมีคนดูน้อย ทางผู้จัดจะขอยกเลิกงานเสียโดยจะย้ายไปจัดงานที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแทนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 แทนได้หรือไม่ ทางวงตอบรับและยินดีจะให้ความช่วยเหลือผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขในสัญญาเดิมทุกประการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ความปรากฏต่อไปเมื่อใกล้วันที่ 20 นั้นทางผู้ว่าจ้างได้แจ้งเข้ามาว่าไม่สามารถที่จะจัดงานได้เนื่องจากไม่สามารถขออนุญาตหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ในการจัดงานได้สำเร็จจึงขอยกเลิกคิวงานของวงอีกครั้งในระยะกระชั้นชิดต่องาน ทางต้นสังกัดได้พิจารณาแล้วถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและตัดสินใจริบมัดจำโดยทั้งนี้ทางศิลปินยังคงยินดีที่จะทำการแสดงให้ในอนาคตหากทางผู้ว่าจ้างสามารถจัดหาคิวงานที่แน่นอนได้ การยึดมัดจำเป็นไปเพื่อให้ผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อน ไม่สะเพร่าและรัดกุมในการจัดงานใหม่อีกครั้งก่อนที่จะทำการลงคิวของวง

ต่อมาในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ทางศิลปินได้รับทราบจากกลุ่มบุคคลที่ทำการเสียเงินซื้อบัตรเข้าชมการแสดงในวันดังกล่าวว่าทางผู้ว่าจ้างยังคงมิได้ชำระเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อบัตร (จากนี้จะเรียกว่า “ผู้เสียหาย”)

โดยทั้งนี้ทางผู้เสียหายยังแจ้งเพิ่มเติมอีกว่า ทางผู้ว่าจ้าง ได้เหตุผลในการยกเลิกงานในวันนั้นว่าทางวงมีความรู้สึกอายที่จะต้องมาเล่นในงานที่ไม่มีคนดูอย่างที่ควรจะเป็นจึงไม่ยอมมางาน ประกอบกับการที่ทางศิลปินยึดมัดจำไปทำให้ผู้ว่าจ้างมิสามารถชำระเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายได้ พร้อมทั้งใช้ถ้อยคำไปในทางชี้นำให้เห็นว่าศิลปินไม่มีน้ำใจและไม่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ทางผู้เสียหายได้แนบพยานหลักฐานการกล่าวอ้างของผู้ว่าจ้างในกรณีดังกล่าวมาให้ด้วยทั้งสิ้น

ขอชี้แจงดังนี้ครับ ในฐานะศิลปินตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา

เรามีความภาคภูมิใจในงานที่เราทำ และสำเหนียกอยู่เสมอว่าเราเป็นคนทำงานรับจ้าง เมื่อรับเงินเขามาแล้วจะดีร้ายอย่างไรเราพึงมีหน้าที่ต่อผู้ที่ตั้งใจมาดูมาชมการแสดงเสมอ เรามิเคยอายที่จะต้องทำการแสดงต่อหน้าคนน้อย หรืองานเล็ก ๆ หากเขาจ้างมาแล้ว เรารับงานเขามาแล้วมีแต่ต้องทำการแสดงให้อย่างเท่าเทียมกันทั้งสิ้น มิได้สำคัญตนว่าเป็นศิลปินโด่งดัง ศิลปินใหญ่ และเจียมตนอยู่เสมอว่างานของเรานั้นอยู่ได้ด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ฟัง ซึ่งผู้ฟังมีสิทธิเต็มที่เสมอที่จะรักจะเกลียด จะชอบหรือไม่ชอบ และความนิยมใด ๆ ย่อมเสื่อมไปได้ตามเวลา การกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ว่าจ้างจึงเป็นการให้ความเท็จอันเป็นการดูถูกและเหยียดหยันต่อทัศนคติในการทำงานของเรา และสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของเราอย่างยิ่ง ซึ่งวงจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

เรายืนยันว่าเรามิได้มีสิทธิใดตามสัญญาที่จะมายกเลิกการแสดงตามใจตน สัญญาผูกมัดอย่างใดศิลปินย่อมปฏิบัติตามนั้น ประกอบกับตามกฎหมายแล้วผู้ว่าจ้างมิอาจอ้างเอาหนี้รายอื่นของตนมาเป็นเหตุในการไม่ชำระราคาค่าบัตรคืนให้กับผู้เสียหายได้เลย และในโอกาสนี้แม้ว่าเรามิได้มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องเงินคืนให้แก่ผู้เสียหาย แต่ทางวงยินดีที่จะช่วยเหลือรับผิดชอบกระบวนการทางกฎหมายทั้งสิ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เสียหายทุกท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนความ

นอกจากนี้ทางวงจะจัดงานเล็ก ๆ เล่นเต็มโชว์ให้กับผู้เสียหายทุกท่านได้ชมเพื่อเป็นการชดเชยการเสียความตั้งใจที่จะได้เดินทางมาชมการแสดงของวง โดยจะนัดหมายวันกันอีกทีกับกลุ่มผู้เสียหายเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าชมมากที่สุด ซึ่งหากผู้ใดไม่สามารถเดินทางมาได้ (ทราบว่าท่านหนึ่งเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาและเดินทางกลับไปแล้ว) ทางวงจะจัดส่งของที่ระลึกพิเศษไปให้ครับ

ท่านใดเป็นผู้เสียหายสามารถแจ้งมาทางเพจวงได้เลยนะครับ ขณะนี้เรามีกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันอยู่แล้ว กลุ่มหนึ่งครับ

เรื่องที่สอง มีแฟนเพลงท่านหนึ่งแจ้งเข้ามาว่าพบโฆษณาโดนยิงเข้ามาในหน้าเฟสบุค โดยเป็นรูปภาพของโอม (นักร้องนำของวง) เมื่อครั้งบรรยายเรื่องการออมเงินที่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อนานมาแล้ว ในลักษณะเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์บริการการจัดซื้อหลักทรัพย์ ทางวงขอยืนยันว่าโอมมิเคยรับงานเป็นพรีเซนเตอร์ในการให้บริการดังกล่าว หากผู้ใดพบเห็นโฆษณาเช่นว่า ขอความกรุณาแจ้งเบาะแสให้กับวงด้วยครับ ขณะนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายอยู่ครับ

sportdogaustralia.com
wootadoo.com
maewinguesthouse.com
dospasos.net
kollagenintensivovernight.com
gvindor.com
chloroville.com
veroniquelacoste.com
dustinmacdonald.net
vergiborcuodeme.net